Γενικοί όροι

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Π.Ι.Ε. ALLSPORTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Εμπορική Εταιρεία Πώλησης Αθλητικών ειδών και Ιατρικού Αθλητικού εξοπλισμού, Εταιρεία ΙΚΕ με διακρ. τίτλ. ALLSPORTS4U, συνεστημένη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με έδρα την Αθήνα, οδός Ανδρέα Καλβου, αριθμός 51, Νέα Ιωνία και έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται ηλεκτρονικό κατάστημα και πρόγραμμα επιβράβευσης τωνπελατών της, το οποίο ονομάζεται ALLSPORTSREWARDS (στο εξής «το πρόγραμμα»).
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες οι οποίοι προβαίνουν σε
ηλεκτρονική αγορά προιόντος από τον ιστότοπο www.allsports.com.gr
Κάθε ενδιαφερόμενος που εγγράφεται στο πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων αυτών και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί δυνατό κάθε πελάτης (εφεξής «μέλος») να συλλέγει πόντους κατά την ηλεκτρονική αγορά προιόντων.
Ανάλογα με τον αριθμό των πόντων που θα αποκτά, το μέλος θα ανταμείβεται με προνομιακές τιμές σε προιόντα, πρόσβαση σε ειδικές προσφορές και προσφερόμενες υπηρεσίες, σημαντικές εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις κ.α. (εφεξής «παροχές»).

3. ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

3.1. Οροι συμμετοχης

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι ανοιχτή για κάθε φυσικό πρόσωπο.

3.2. Διαδικασια εγγραφης μελους στο προγραμμα

Κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να γίνει μέλος του Προγράμματος θα πρέπει να
συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας www.allsports.com.gr και να δημιουργήσει το προφίλ του συμπληρώνοντας τα στοιχεία του.
Η επιβεβαίωση εγγραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο μία αίτηση ανά άτομο θα ληφθεί υπ’ όψιν.
Ο αιτών εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο της αίτησης είναι σωστές και θα είναι υπεύθυνος για όλες τις ψευδείς, ελλιπείς ή
παρωχημένες πληροφορίες. Εάν οι αιτήσεις είναι ελλιπείς θα θεωρούνται ως μηδέποτε γενόμενες.
Παροχή ψευδών πληροφοριών προς την ALLSPORTS4U μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διαδικασίες.
Ο αιτών εξουσιοδοτεί τους εκπροσώπους της ALLSPORTS4U να προβούν σε οποιοδήποτε νομικό έλεγχο ως προς την ταυτότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, ένα e-mail επιβεβαίωσης αποστέλλεται στο μέλος.

3.3. Καταγγελια της συμμετοχης στο πρΟγραμμα

Το μέλος μπορεί να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του
στην ALLSPORTS4U ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο «διαγραφή μέλους» στο προφίλ του.
Η επιβεβαίωση διαγραφής μέλους θα γίνεται ηλεκτρονικά.
Η συμμετοχή του μέλους θεωρείται ότι τερματίζεται από την ημερομηνία αίτησης διαγραφής. Με την καταγγελία της συμμετοχής η ALLSPORTS4U δεν οφείλει την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης, οι δε τυχόν συλλεχθέντες, από το μέλος, πόντοι ακυρώνονται.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απολύτως ατομική και σε περίπτωση θανάτου του μέλους, η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το πρόγραμμα τερματίζονται αυτοδικαίως.

3.4. Αποκλεισμος μελους

Η ALLSPORTS4U διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το πρόγραμμα οποιοδήποτε μέλος που δεν σέβεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα και τα οφέλη ή τα πλεονεκτήματα αυτού με καταχρηστικό ή δόλιο τρόπο. Ο αποκλεισμός ενός μέλους συνεπάγεται την άμεση απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων του και την ακύρωση των συλλεχθέντων πόντων. Η ALLSPORTS4U διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μελλοντικές αιτήσεις προσχώρησης παλαιών μελών στο Πρόγραμμα.

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα διαρκεί επ’ αόριστον. Η ALLSPORTS4U έχει το δικαίωμα να
τερματίσει μονομερώς το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, μετά από ηλεκτρονική ειδοποίηση των μελών ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση τερματισμού του προγράμματος, οι αχρησιμοποίητοι πόντοι των μελών θα ακυρωθούν χωρίς αποζημίωση. Η ALLSPORTS4U δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τον τερματισμό του προγράμματος.
Δεν είναι δυνατή η μεταφορά, ή η εκχώρηση των πόντων των μελών σε τρίτους.
Σε περίπτωση δόλιας χρήσεως του προφίλ του μέλους, η ALLSPORTS4U δεν ευθύνεται για την πιθανή απώλεια πόντων από την μη νόμιμη χρήση του προφίλ.

5. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

5.1. Τροποποιηση του προγραμματος

Η ALLSPORTS4U διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το πρόγραμμα και τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση άρνησης των τροποποιήσεων αυτών, το μέλος είναι ελεύθερο να σταματήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω (ενότητα 3.3).
Η ALLSPORTS4U δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που
προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τις τροποποιήσεις του προγράμματος.

5.2. Ευθυνη

Η ALLSPORTS4U δεν θα είναι υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις, τις απώλειες ή την κακή ηλεκτρονική σύνδεση ή τα προβλήματα εν γένει του διαδικτύου ή για τις καθυστέρησεις τρίτων συνεργατών της που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του προγράμματος.

5.3. Εκδοσεις του προγραμματος

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος θα είναι διαθέσιμοι στα ελληνικά και αγγλικά. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών των δύο εκδόσεων, η ελληνική έκδοση υπερισχύει.

5.4. Προστασια των προσωπικων δεδομενων

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής με την προστασία των προσωπικών δεδομένων νομοθεσίας, το μέλος επιτρέπει στην να προχωρήσει στην επεξεργασία όλων των πληροφοριών που έδωσε κατά την αίτησή του και, συμφώνως με τα ανωτέρω, η ALLSPORTS4U δικαιούται να αποστείλει στο μέλος πληροφορίες για τυχόν νέα πλεονεκτήματα και οφέλη του προγράμματος ή άλλες πληροφορίες.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία ή την εκτέλεση των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτές δεν ρυθμισθούν με φιλικό τρόπο, αρμόδια για την επίλυση τους θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.